آخرين فرصت تحويل پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۹۱

آخرين مهلت جهت تحويل پايان نامه ۳۱/۰۶/۹۴  ميباشد ، با توجه به اينكه سيستم ثبت نمره بعد از تاريخ مذكور

قفل مي شود هرگونه عواقب بعدي (رد نشدن نمره پايان نامه) به عهده دانشجو مي باشد.