آخرين فرصت تحويل پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۹۱

آخرين فرصت جهت تحويل پايان نامه ۹۴/۰۶/۳۰ مي باشد ، با توجه به اينكه سيستم ثبت نمره بعد از تاريخ مذكور قفل مي شود هر گونه عواقب بعدي ( رد نشدن نمره پايان نامه ) به عهده خود دانشجو مي باشد.