$$$ آیین نامه انتخاب پایان نامه/رساله برتر$$$

با سلام، لطفا در صورت تمایل از طریق استاد راهنما اقدام شود (فرم های مربوطه از طریق سیستم اتوماسیون برای اساتید ارسال شده است).