ارائه درس متالورژی سطح پیشرفته؟!

قابل توجه دانشجويان  تحصيلات تكميلي

لطفاً متقاضیان ارائه درس متالورژي سطح پيشرفته توسط جناب آقای دكترصالحي جهت ثبت

نام به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده مراجعه نمائيد. بدیهی است در صورت به حد نصاب

رسیدن، این درس به لیست دروس ارائه شده در این ترم اضافه خواهد شد. 

               

                    با تشكر                   

دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مواد