ارائه سمينار آشنايی با مجموعه ھای تخصصی فرايندھای ساخت

 

 

 

به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۳ دانشکده مهندسی مواد می رساند ارائه سمینار آشنایی با مجموعه های تخصصی فرایندهای ساخت مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ در سالن سمینار دانشکده ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می گردد.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی مواد