ارائه سمینار آشنایی با مجموعه های تخصصی استخراج و فرآوری

 

 

به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۳ دانشکده مهندسی مواد می رساند ارائه سمینار آشنایی با مجموعه های تخصصی استخراج و فرآوری مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ در سالن سمینار دانشکده ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می گردد.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی مواد