دکتر مسعود پنجه‌پور

دکتر مسعود پنجه‌پور

رتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۹

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

panjepour@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website