دکتر عبدالمجید اسلامی

دکتر عبدالمجید اسلامی

رتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۶

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

m.eslami@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

-

-

-

-

-