استاد

دکتر علي سعيدي

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۰۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a.saidi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.

.

.

.

.