دکتر عباس نجفي‌زاده

دکتر عباس نجفي‌زاده

عنوان:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۴

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a-najafi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.

.

.

.

.