^^^ اطلاعيه زمان دفاع

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

مطابق با اعلام کمیته برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

********

آخرين روز دفاع براي فارغ التحصيلي در ترم ۲-۹۲ تاريخ ۹۳/۶/۳۱ مي باشد.

آخرين روز دفاع براي فارغ التحصيلي در ترم ۱-۹۳ تاريخ ۹۳/۱۰/۲۸ مي باشد.

 

باتشكر

دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مواد