اطلاعيه فرم هاي استثناء

اطلاعيه فرم هاي استثناء

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند آخرين مهلت تحويل فرم هاي استثناء دانشجويان مربوط به موارد 
عدم رعايت پيش نياز، همنياز - تلاقي زماني و تلاقي ساعت امتحان
 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ۲۶/۰۶/۹۳ بوده و به فرمهايي كه پس از اين تاريخ ارائه می گردند،
 ترتيب اثر داده نخواهد شد. 


ضمنا فرم هاي استثنا را از سايت دانشكده← آموزش ←فرمها پرينت گرفته و تكميل شده آن را با كد درس مهر و امضاء اساتيد
 تا تاريخ مذكور تحويل دفتر آموزش دانشكده شود.


نكته۱:براي اساتيد دانشكده مواد فقط امضاء كافي است.براي اساتيد غير دانشكده اي مهر الزامي است.
 در غير اينصورت فرم استثنا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نكته ۲:اضافه بر ظرفيت درس به تعداد محدود فقط به ليست انتظار و همچنين دانشجويان فارغ التحصيل تعلق خواهد گرفت.

 آموزش مواد