اطلاعیه ثبت نام تیم بسکتبال

برای ثبت نام می توانید به دفتر امور ورزشی تا تاریخ ۹۳/۲/۷ مراجعه فرمایید.