افتخارات پژوهشی

 

استاد برجسته یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

             -        استاد برجسته یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان سال ۲۰۱۴ - دكترعباس نجفی زاده

             -        استاد برجسته یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان سال ۲۰۱۴ - دكترمحمدحسین فتحی

             -        استاد برجسته یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان سال ۲۰۱۴ - دكترمحمدحسین عنایتی

             -        استاد برجسته یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان سال ۲۰۱۴ - دكتر محمدرضا طرقي ن‍ژاد

 

پژوهشگران نمونه

              -        پژوهشگر برگزيده دانشگاه سال ۱۳۹۷ - دكترفتح اله کریم زاده

             -       پژوهشگر برگزيده دانشکده سال ۱۳۹۷ - دكترکیوان رئیسی

           -      فناوران برتر استان سال ۱۳۹۷- دكتراحمد کرمانپور

             -      پژوهشگر برگزیده استان سال ۱۳۹۴- دكترمرتضی شمعانیان

             -       پژوهشگر برگزيده دانشگاه سال ۱۳۹۴ - دكترفتح اله کریم زاده

             -        پژوهشگر برتر استان سال ۱۳۹۳- دكتر محمدرضا طرقي ن‍ژاد

              -        پژوهشگر نمونه كشور سال ۱۳۹۱ – دكترمرتضي شمعانيان

              -          پژوهشگر برتر استان سال ۱۳۹۱- دكتر فتح اله کریم زاده

              -          پژوهشگر برتر استان سال ۱۳۹۱- دكتراحمد كرمانپور

              -          پژوهشگر برتر با بالاترین h-Index  سال ۱۳۹۱- دكترمحمدحسين عنايتي

              -          پژوهشگر برگزيده دانشگاه سال۱۳۹۱- دكتر رحمت اله عمادی

-        پژوهشگر نمونه كشور سال ۱۳۹۰ – دكتر محمدرضا طرقي نژاد

-        پژوهشگر نمونه استان اصفهان سال ۱۳۹۰ - دکتر بهزاد نیرومند

-        پژوهشگر نمونه دانشگاه سال ۱۳۹۰ - دكتر کیوان رئیسی

-        پژوهشگر برتر استان سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر بهزاد نيرومند

-        پژوهشگر برگزيده استان سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر محمدحسين فتحي

-        پژوهشگر برتر كشور سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر محمدحسين فتحي

-        پژوهشگر برتر استان سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر مرتضي شمعانيان

-        نخبه جوان برتر استان سال ۱۳۸۸: آقاي دكتر فتح اله كريم زاده

-        پژوهشگر برگزيده جوان دانشگاه سال ۱۳۸۸: دكتر احمد كرمانپور

-        پژوهشگر برگزيده دانشگاه سال ۱۳۸۸: آقاي دكتر محمدرضا طرقي نژاد

-        پژوهشگر برگزيده دانشگاه سال ۱۳۸۷: آقاي دكتر محمدحسين فتحي

-        پژوهشگر برگزيده و پژوهشگر پراستناد سال ۱۳۸۶ دانشگاه: آقای دکتر احمد ساعتچی

-        پژوهشگر پراستناد برگزيده استان و دانشگاه سال ۱۳۸۶: آقای دکتر فخرالدين اشرفی ­زاده

-        پژوهشگر پراستناد سال ۱۳۸۶ دانشگاه: آقای دکتر محمدعلی گلعذار

-        پژوهشگر پراستناد سال ۱۳۸۶ دانشگاه: آقای دکتر عباس نجفی­ زاده

-        پژوهشگر نمونه دانشگاه سال ۸۵ - دكتر عباس نجفي ­زاده

-        پژوهشگر نمونه وزارت صنايع سال ۸۴ - دكتر علي سعيدي

-        پژوهشگر نمونه دانشگاه سال ۸۲- دكتر علي سعيدي

-        پژوهشگر نمونه دانشگاه سال ۷۶- دكتر فخرالدين اشرفي زاده

 

 

سایرافتخارات

             -       برنده جایزه اراسموس از دولت سوئد و برنده جایزه جشواره بین المللی خوارزمی: آقای دکتر احمد کرمانپور ۱۳۹۳ 

             -       برنده جایزه جشواره بین المللی خوارزمی: آقای دکترمرتضی شمعانیان ۱۳۹۲

             -       کسب عنوان مقاله برتر در سومين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز: آقاي دكتر فخرالدين اشرفي زاده

             -       كسب عنوان مجري برتر طرح فناورانه سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر محمود مرآتيان

             -       كسب عنوان متخصص برتر در ششمين جشنواره برترين هاي فناوري نانو سال ۱۳۸۹: آقاي دكتر محمدحسين فتحي

             -       كسب عنوان متخصص برتر در چهارمين جشنواره برترين هاي فناوري نانو سال ۱۳۸۸: آقاي دكتر محمدحسين عنايتي

             -       كسب عنوان محقق برتر در چهارمين جشنواره برترين هاي فناوري نانو سال ۱۳۸۸: آقاي دكتر محمدحسين فتحي

             -       كسب عنوان محقق برتر در چهارمين جشنواره برترين هاي فناوري نانو سال ۱۳۸۸: آقاي دكتر فتح اله كريم زاده

             -       كسب عنوان پژوهشگر جوان برگزيده سال ۱۳۸۷ دانشگاه: آقای دکترفتح اله كريم زاده

             -       كسب عنوان پژوهشگر جوان برتر كشور از طرف بنياد ملي نخبگان سال ۱۳۸۷: آقاي دكتر فتح­ اله كريم­ زاده

             -       كسب عنوان پژوهشگر جوان برگزيده سال ۱۳۸۶ دانشگاه: آقای دکتر کيوان رئيسی

             -       جايزه پژوهشي برتولد ريچلر از دانشگاه شفيلد انگلستان (بهترين محقق در سال ۱۹۹۰)-دكتر احمد منشي

جوایز

  -     جايزه جشنواره منطقه­ اي شيخ بهائي- ۱۳۷۹-دكتر محمد حسن عباسي

   -     کسب عنوان عضو برتر شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو(در ارزيابي سالهای ۳۸۴،۱۳۸۵ و۱۳۸۶) در بين ۴۳ عضو شبکه آزمايشگاهی ستاد فناوری نانو

   -     كسب عنوان رتبه برتر جشنواره خوارزمي در سالهاي ۱۳۸۲ (آقاي فتح ­اله كريم ­زاده) و ۱۳۸۵ (آقاي علي قاسمي)

  -    کسب عنوان کارشناس برترسومين،چهارمين وپنجمين دوره ارزيابی اعضای شبکه آزمايشگاهی ستادويژه توسعه فناوری نانو(خانم مريم کرباسی)

   -     كسب عنوان پايان نامه برتر كشوري در سيزدهمين جشنواره پايان نامه هاي برتر كشور سال ۱۳۸۸ (خانم طيبه موسوي)

   -     كسب مقام انجمن علمي قابل تقدير در برگزاري مسابقات علمي و فناوري سال ۱۳۸۹ (انجمن علمي دانشجويي دانشكده)

   -     كسب مقام هاي اول و دوم اولين دوره مسابقات ملي متالوگرافي ايران سال ۱۳۹۰

   -     كسب مقام هاي اول غیرآهنی دوم بخش ویژه و سوم آهنی هشتمین دوره مسابقات ملي مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۰

   -     كسب مقام دوم نهمین دوره مسابقات ملي مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۱

   -     كسب مقام هاي اول و دوم دهمین دوره مسابقات  مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۲

   -    کسب مقام دوم یازدهمین دوره مسابقات  مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۳

    -   کسب مقام اول در بخش آهنی و بخش غیر آهنی در دوازدهمین مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۴

    -   كسب مقام اول هشتمین دوره مسابقات ملي مسابقات ریخته گری سال ۱۳۹۶

    -   كسب مقام اول بخش آهنی ، مقام اول بخش ویژه و مقام سوم بخش آهنی در چهاردهمین دوره مسابقات ملي مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۶

    -   كسب مقام هاي اول بخش غیرآهنی و مقام سوم بخش غیرآهنی در دومین دوره مسابقات متالوگرافی دانشجویان کشور سال ۱۳۹۶

    -   كسب مقام اول بخش آهنی و مقام اول بخش ویژه در پانزدهمین دوره مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۷

    -  كسب مقام اول بخش متالوگرافی و مقام سوم بخش الکتروشیمی در سومین دوره مسابقات متالوگرافی دانشجویان سراسر کشور سال ۱۳۹۷

     -  كسب رتبه اول مرحله نهایی بیست و سومین المپیاد علمی کشور ۱۳۹۷ ( آقای رضا گلی)