امتحانات پيش ترم مرکز معارف اسلامي تير ۹۸

 

اطلاعيه پيش ترم تير ماه ۹۸

امتحانات پيش ترم مرکز معارف اسلامي تير ۹۸ ويژه دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي اصفهان

          شرايط امتحان وثبت نمره:

حداکثر تا چهار واحد عمومي از کل واحدهاي دوره کارشناسي و اخذ مجوز فارغ التحصيلي( پس از احراز نمرات پروژه و کارآموزي به اداره کل آموزش)

 از دانشکده مربوطه با امضاي معاون آموزشي آن دانشکده.

  1. حداقل نمره قبولي (۱۲) دوازده تمام مي باشد.
  2. حضور به موقع درتاريخ تعيين شده در جلسه امتحان ضروري است.
  3. امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.
  4. همراه داشتن کارت دانشجويي در جلسه امتحان ضروري مي باشد.ارئه فرم پیش ترم  یک هفته قبل از امتحان الزامی میباشد.

 

روز

تاريخ

زمان

درس

سرفصل امتحان

برگزارکننده

محل امتحان

۱

شنبه

 

"

 

۱۵/۰۴/۹۸

 

"

۱۰ صبح

 

"

اندیشه ۲

 

اندیشه ۱

 

کتاب اندیشه اسلامی۲نوشته آقای سبحانی (فصل آخر حذف می باشد )

 

اندیشه ،۱ ویراست دوم ، تألیف آقای سبحانی و محمد رضایی (فصل ششم

حذف می باشد)تشریحی

 

دکتر عمیق

 

دکتر طریقت پور

 

سالن کنفرانس معارف

 

سالن کنفرانس معارف

 

 

 

۲

یک شنبه

 

"

۱۶/۰۴/۹۸

 

     "

     

۱۰ صبح

 

"

اخلاق اسلامي

 

فارسی عمومی

کتاب اخلاق اسلامی، استاد علي رهبر، سيزده درس اول کتاب(تشریحی)

فارسی عمومی، دکتر حسن ذوالفقاری(فصلهای ۱و۲و۳ )

استاد علي رهبر

 

دکتر سلمانی

سالن کنفرانس معارف

 

سالن کنفرانس معارف

 

۳

دو شنبه

۱۷/۰۴/۹۸

۱۰ صبح

تفسیر موضوعی
 نهج البلاغه

کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، نوشته حجه الاسلام والمسلمین
 علی رهبر فصل ۳ و۶ حذف می باشد.(تشریحی)

استاد علی رهبر

سالن کنفرانس معارف

۵

سه شنبه

۱۸/۰۴/۹۸

۱۰ صبح

تاريخ امامت

کتاب تاريخ امامت آقاي دکتر منتظرالقائم کل کتاب

دکتر مطيع

سالن کنفرانس معارف

۶

چهارشنبه

۱۹/۰۴/۹۸

۱۰ صبح

انقلاب اسلامی

جزوه درس انقلاب اسلامی آقای دکتر علیرضا اسدي(سايت مركز معارف)

دکتر اسدی

سالن کنفرانس معارف