امضاء قـرارداد حق التدريس

 

دانشجوياني كه در ترم ۲-۹۲  اسم آنها به عنوان  استاد حل تمرين در سيـستم گلستان درج شده اسـت ، خواهشمـند است جهـت امضاء قـرارداد حق التدريس تا تاريخ ۹۳/۲/۸ به دفتر آموزش دانشكده مراجعه فرمايند.

آموزش دانشكده