انتخاب رساله برتر سال ۹۴ توسط انجمن جوشکاری

 

در این پژوهش مطالعه و بررسی اتصال ورق های فوق نازک مغناطیسی  توسط پرتوهای پرانرژی  پرداخته شده است.  

این رساله تحت راهنمایی و نظارت جناب آقای دکتر مرتضی شمعانیان و دکتر محمود منیر واقفی و مشاوره پروفسور جرزی اسپونار از دانشگاه ساسکاچوآن کانادا انجام شده است