برگزاری سومین کارگاه تخصصی ایمنی دانشکده اردیبهشت ۱۳۹۳

در سومین کارگاه تخصصی ایمنی دانشکده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳  موارد و نکات مربوط به آموزش و آگاه سازی ایمنی کار در آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده آموزش داده شد. این کارگاه ها در سه سطح برای کارشناسان و دانشجویان دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی دانشکده برگزار گردید.