تبریک سال نو

امید است سال بی حادثه ای داشته باشیم.

سال نو مبارک  " کمیته ایمنی دانشکده"