تحویل کارت ایمنی از دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی مواد

 

از کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که در کارگاه های ایمنی دانشگاه شرکت نموده اند درخواست می شود جهت دریافت کارت ایمنی خود به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند.

کلیه دانشجویان دقت فرمایند

ازابتدای سال ۹۸ از ورود دانشجویانی که کارت ایمنی همراه نداشته باشند به آزمایشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد.