&&& تغییر مدرس درس تغییر فرم گرم &&&

اطلاعیه

تغییر مدرس درس تغییر فرم گرم

مدرس درس تغییر فرم از دکتر نجفی زاده به دکتر رضائیان تغییر یافت. با توجه به اینکه این درس هر دو ترم یک بار ارائه می شود از علاقه مندان این مبحث درخواست می شود این درس را ثبت نام نمایند.

رئیسی