تقدیر

 به این وسیله از جناب آقای آرمین شعشعانی دانشجوی کارشناسی ارشد به دلیل رعایت نظم، نظافت و موارد ایمنی در کارگاه ریخته گری تقدیر می شود.