$$$ تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ $$$

تقویم آموزشی

موضوع

تاریخ

روز

آخرین مهلت جهت تحویل پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

۹۵/۴/۳۰

چهار شنبه

آخرین مهلت جهت تحویل فرم تعیین استاد درس تحقیق و تتبع نظری

  ۹۵/۶/۳

چهارشنبه

آخرین مهلت جهت تحویل گزارش سمینار کارشناسی ارشد

۹۵/۷/۲۸

چهارشنبه

آخرین مهلت جهت تحویل گزارش درس تحقیق و تتبع نظری

۹۵/۸/۱۲ چهارشنبه

برنامه ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

نیمه دوم آبان ۹۵

 

برنامه ارائه شفاهی درس تحقیق و تتبع نظری

نیمه اول آذر ۹۵