ثبت درس پروژه کارشناسی ارشد در ترم ۳

مورد توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

ثبت درس پروژه کارشناسی ارشد در ترم ۳ اجباری است در غیر این صورت امکان ثبت عنوان پروژه و اساتید راهنما در سیستم گلستان توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده وجود نخواهد داشت و وضعیت ثبت نام پس از مهلت ثبت نام مخدوش خواهد بود.

با تشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکده