دکتر سیدمحمود منيرواقفي

دکتر سیدمحمود منيرواقفي

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۱

فکس:

۰۳۱-۳۶۲۸۱۷۴۸

ایمیل:

vagh-mah@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 

.
 

.
 

..