دکتر علي شفيعي

دکتر علي شفيعي

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۰

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

shafyei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 
 

.
 
 

.
 
 

.