دكتر محمدرضا طرقی نژاد

دكتر محمدرضا طرقی نژاد

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۶

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

toroghi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website