دکتر محمود مرآتيان

دکتر محمود مرآتيان

رتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۲

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

meratian@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 

.

.
 

.