درباره کمیته

امروزه انتقال تجربیات و دانش روز  در حوزه های گوناگون علمی ، فرهنگی و اجتماعی به علت افزایش بسیار زیاد سرعت تولید  علم در دنیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این کمیته تلاش دارد تا با تسهیل فرآیند اجرایی برگزاری سمینارها  و نیز افزایش کیفیت و کمیت آن ها گامی هرچند کوچک در راستای رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشکده مهندسی مواد بردارد.