درخشش دانشجویان دانشکده در مسابقات عملیات حرارتی دانشجویان کشور

 
افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در دوازدهمین دوره مسابقات عملیات 
حرارتی دانشجویان کشور با کسب مقام اول در بخش آهنی توسط آقای مهندس احسان تابش و خانم مهندس 
بهنوش ستاری و مقام اول در بخش غیرآهنی توسط آقایان مهندس محمد مهدی نیا، مهندس حمیدرضا غریبی و
مهندس میثم محمدکریمی را به ایشان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 
دانشکده مهندسی مواد