درخصوص وام لپ تاپ

خيلي فوري

قابل توجه دانشجويان دکتري ورودي ۹۲ و ۹۳ که متقاضي درخواست وام لپ تاپ بوده اند خواهشمند است تا آخر اسفند ماه جهت دريافت وام به بانک ملي شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان مراجعه نمايند. چنانچه بنا به هر دليلي موفق به دريافت وام نشوند اين سهميه در اختيار ايشان قرار نخواهد گرفت.

                                                                                                                                                                                                       تحصيلات تکميلي دانشگاه