دوره اجباري آموزشي ايمني و بهداشت

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ورودي ۹۳

دوره اجباري آموزشي ايمني و بهداشت

 

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ورودي ۹۳ مي رساند كه به منظور آموزش موارد ايمني كار در آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشكده مهندسي مواد و انجام پروژه كارشناسي خود، لازم است در كلاس ايمني كه روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۷/۹۶ ساعت ۱۳ در محل سالن سمينار دانشكده مهندسي مواد برگزار مي شود شركت نماييد.لازم بذكر است شركت در اين جلسه ضروري بوده و پيشنياز اخذ پروژه كارشناسي مي باشد.

 

آموزش دانشكده مهندسي مواد