دکتر ابوذر طاهری زاده

دکتر ابوذر طاهری زاده

رتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۲

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a.taheri@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

-----

-----
 

-----
 

-----

-----