دکتر حميدرضا سليمي جزي

دکتر حميدرضا سليمي جزي

رتبه علمی:

Assistant Professor

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۹

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۸۶۲

ایمیل:

hrjazi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 

.

 

.
 

.