دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

رتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a.n.bahrami@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

-----

-
 

-

 

-

-