دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

isrec@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.

.

.

.

.