دکتر مهدی علی زاده

دکتر مهدی علی زاده

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

alizadeh@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

-----

-----
 

-----

 

-----

-----