دکتر مهشید خرازیها

دکتر مهشید خرازیها

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۹

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

kharaziha@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

-----

-----
 

-----
 

-----

--