راهیابی تیم فوتبال دانشکده

راهیابی تیم فوتبال دانشکده را به مسابقات بین دانشکده ای دانشگاه صنعتی اصفهان تبریک عرض مینماییم.