رساله برتر سال ۹۴

 

باکمال مسرت باستحضار می رساند رساله دکتری جناب آقای نوید سعیدی به عنوان رساله برتر انتخاب گردیده است.

ضمن عرض تبریک ، توفیقات روز افزون برای ایشان مسئلت داریم.