سمينار علمي آقاي دكتر شمعانيان

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده مهندسي مواد

 

ارائه سمينار فرصت مطالعاتی در دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه ساسکاچوان کانادا

 

با عنوان:

 

جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی کامپوزيت­های آلومینیوم فوق ریزدانه و ارزيابی خواص اتصال

 

سخنران: دکترمرتضی شمعانیان

استاد دانشکده مهندسی مواد

 

زمان: دوشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۴ بعد از ظهر

مکان: سالن سمينار دانشكده مهندسي مواد

 

در اين تحقيق، ابتدا با استفاده از فرايند نورد تجمعي کامپوزيت Al-5%vol.Al۲O۳  با اعمال ۸ سيکل نورد توليد شده است.سپس کامپوزيت‌ توليد‌شده با در نظر گرفتن متغيرهای مختلف جوشکاري، تحت جوشکاري اصطکاکي-اغتشاشي  قرار گرفته ‌است. بررسي‌هاي ريزساختاري کامپوزيت­هاي اوليه و نمونه‌هاي جوشکاري‌شده توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي و پراش الکتروني برگشتي انجام شده است. ارزيابي‌هاي خواص مکانيکي نيز توسط آزمون کشش، سختي‌سنجي و بافت شناسي نمونه­ها توسط روش پراش پرتو ايکس انجام شده است. ارزيابي‌هاي ريزساختاري از کامپوزيت توليدشده نشان داده است که پس از ۸ سيکل نورد، توزيع ذرات تقويت‌کننده بهبود يافته است و ريزساختار بدون تخلخلي در فصل‌مشترک ذرات و زمينه ايجاد شده است. خواص مکانيکي کامپوزيت توليد‌شده و مقايسه آن با آلومينيم خالص تجاري آنيل‌شده تغييرات قابل ملاحظه‌ي را در استحکام کششي، سختي و درصد ازدياد طول نشان داده است. نتايج بررسي بافت نمونه­هاي کامپوزيتي نشان داد که اعمال فرايند نورد تجمعي موجب تغييرات اساسي در اين خصوصيت شده است و بافت جديد از نوع مکعبي چرخيده شده {۱۰۰}<۱۱۰> و با شدت بالايي بعد از فرايند به وجود آمده است. بررسي ريزساختار منطقه مرکزي جوش نشان دهنده انجام فرايند تبلور مجدد ديناميکي در اين منطقه بوده بنحوي که سبب تشکيل دانه هاي هم محور در مقايسه با دانه هاي کشيده شده نمونه کامپوريتي شده است. بافت شناسي منطقه مرکزي جوش نشان دهنده تشکيل بافت مکعبي چرخيده شده {۱۰۰}<۱۱۰> همراه با بافت برشی (۱۱۱) است بنحوی که <۱۱۱> موازي بردار عمود بر صفحه (<۱۱۱>//ND) مي باشد.