شماره تلفن های مهم در موقع بروز خطرو سانحه

 

اورژانس : ۱۱۵

بهداری دانشگاه : ۲۹۴۹

آتش نشانی : ۱۲۵

آتش نشانی دانشگاه : ۲۹۲۲

انتظامات دانشکده مهندسی مواد : ۲۹۶۹ - ۲۹۱۹ - ۲۹۶۳

انتظامات دانشگاه : ۲۹۱۰

دفتر دانشکده مهندسی مواد : ۲۷۵۰ - ۲۷۵۱