شماره دروس مورد نیاز

کارشناسی ارشد

دکتری

درس

شماره

درس

شماره

*سمینار

*تحقیق و تتبع نظری

* پروژه کارشناسی ارشد

۹۰۱-۱۰-۱۱

۸۰۲-۱۰-۹۰

۶۰۶-۱۰-۹۰

جامع آموزشی

جامع پژوهشی یک

جامع پژوهشی دو

رساله دکتری

۰۱-۷۳۰-۱۰-۹۰

۰۱-۷۴۰-۱۰-۹۰

۰۱-۷۵۰-۱۰-۹۰

۰۱-۸۲۰-۱۰-۹۰

** کارگاه ایمنی ۱ : ۸۸۸-۱۰-۹۰

 ***کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی): ۹۱۹-۱۰-۹۰

 

* ثبت این دروس در ترم سوم اجباری است.

** ثبت این درس برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد شیوه آموزشی-پژوهشی در ترم اول اجباری است.

*** ثبت این درس برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد شیوه آموزشی-پژوهشی در ترم دوم اجباری است.