*** صدور کارت مجوز حضور در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده لازم است که کارت مجوز حضور در آزمایشگاه های دانشکده را از دفتر پژوهشی دانشکده (سرکار خانم ابوطالبی) دریافت نمایند. بدیهی است که از این پس صرفا با ارائه این کارت امکان حضور در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده وجود دارد.

لازم به ذکر است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲ بعد از گذراندن دوره تخصصی ایمنی که در اردیبهشت ماه اعلام  و برگزار خواهد شد، کارت صادر خواهد شد.

تحصیلات تکمیلی دانشکده