ظرفیت های خالی دکتری اساتید دانشکده (۹۳)- جدید

 

با سلام واحترام

با عنایت به مصوبه هیات امنای دانشگاه و اعلام آن توسط مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر افزایش ظرفیت دکتری اساتید دانشگاه از ۳ به ۴، این موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۳/۷/۱۴ بررسی و مقرر شد که این افزایش در خصوص ظرفیت های دکتری امسال دانشکده نیز اعمال گردد. لذا بدینوسیله ظرفیت های خالی دکتری اساتید دانشکده اعلام شده است.