فراخوان تشويق مقالات ۲۰۱۶

فراخوان تشويق مقالات ۲۰۱۶

اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده

احتراماً خواهشمند است نسبت به گروه بندي مقالات مشمول تشويق سال ۲۰۱۶ خود تا روز دوشنبه ۰۲/۰۲/۹۶ از طريق مسير مشخص شده در سامانه گلستان اقدام فرمائيد.

ضمناً مبلغ تشويق مقاله هر دانشجو به شماره حساب موجود ايشان در سامانه گلستان واريز خواهد شد.

                                           با تشكر- دفتر پژوهشي دانشكده