فرهنگ ایمنی را جدی بگیریم!

 
 

 کارشناسان بر این باورند که ایمنی پیش از آنکه صرفاٌ جنبه عینی و اجرایی داشته باشد، پدیده ای ذهنی است که ضرورت دارد در ذهن زندگی فردی و گروهی افراد، جاگیر شود و این بدان معناست که ایمنی تعطیل بردار و فراموش شدنی نیست و ایمنی عین زندگی است.