فینال مسابقات فوتبال

دانشکده مواد                               دانشکده برق

مکان:زمین چمن شماره ۱

زمان:سه شنبه ۹۳/۹/۱۱

ساعت:  ۱۱:۳۰

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیات علمی،همکاران و دانشجویان

جهت تماشای این بازی دعوت بعمل می آید

امور ورزشی دانشکده مهندسی مواد