>>>قابل توجه دانشجویان دکتری ۹۲ و به بعد<<<

مطابق با صورتجلسه شماره ۳۹۸۲ص/۹۳/۳۲۸ مورخ  ۲۹/۱۱/۹۳ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، امکان ثبت نام در ترم هشتم منوط به درج نمره آزمون جامع پژوهشی ۲ است.

                                                                                                    سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده