**قابل توجه متقاضيان مصاحبه دكتري**

زمان برگزاري مصاحبه دكتري

۱.دكتري مواد و متالورژي دوشنبه ۸/۰۳/۹۶

۲.دكتري علوم و تكنولوژي نانو - نانو مواد يك شنبه ۷/۰۳/۹۶

۳.دكتري مهندسي پزشكي- نانو متريال يك شنبه ۷/۰۳/۹۶

اقدامات مورد نياز

لطفا تا روز شنبه ۶/۰۳/۹۶ نسبت به تكميل فرم شماره ۱ و بارگزاري آن در سيستم گلستان اقدام گردد.لازم است اين فرم به صورت تايپ شده و حاوي كليه اطلاعات مورد نياز باشد.همچنين كليه مدارك زير به صورت چاپي و مرتب شده در يك زونكن مناسب در روز مصاحبه تحويل داده شوند.(لطفا از بارگزاري مدارك خودداري گردد.)

۱.رسيد پرداخت هزينه مصاحبه

۲.كارنامه دوره كارشناسي

۳.كارنامه دوره كارشناسي ارشد

۴.توصيه نامه علمي

۵.كپي كامل مقالات

۶.تاييديه برگزاري المپيادهاي علمي